Vigtig information til vores kunder

Grundet regeringens seneste tiltag for at bremse yderligere Corona-smitte, vil det desværre betyde en længere ekspeditionstid i forbindelse med vurderingsprocessen.
Vi støtter op omkring de tiltag og instruktioner, som myndighederne har udmeldt.
Det betyder i praksis, at de vurderinger der kan vente med at blive besigtiget, vil blive udskudt og først foretaget efter karantæne-perioden.
De enkelte vurderinger - der af flere forskellige årsager haster meget - kan blive gennemført, dog under en ny og skærpet fremgangsmåde. Vi beder om at man selv tager ansvar og nøje overvejer om der er tale om akut eller kritisk situation.
Vi er som vurderingsmænd i kontakt med mange mennesker på en daglig basis og befinder os i nærkontakt i andres hjem. Vi har derfor et skærpet ansvar for at imødekomme, de tiltag der er iværksat.
Det vil have konsekvenser for det oplevet serviceniveau – vi håber på jeres forståelse herfor.

Prisliste for vurderinger pr. 1. april 2018

Grundpriser  Pris inkl. moms
Vurdering med max. 5 punkter* kr. 3.500,00
Vurdering med max. 10 punkter* kr. 4.000,00 
Vurdering med max. 20 punkter* kr. 4.500,00 
Vurdering med max. 30 punkter* kr. 5.000,00 
Vurdering med over 30 punkter* Efter aftale
 
Tillæg til vurdering
Sammenlagt lejlighed (kontrol af lovlighed mv.) kr. 1.000,00 
"Eget arbejde" (beregning) kr.    500,00
Forbedringer uden bilag  kr.    500,00 
Genbesigtigelse indenfor 12 mdr. evt. tilføjelser/rettelse kr. 1.500,00 

Startgebyr ved indsigelsessag

kr. 1.000,00
Tidsforbrug ved indsigelsessag pr. time

kr. 1.200,00

Tilpasning vurdering pga. nye informationer mv. kr.    500,00
Transportgebyr ved over 30 min. kørsel fra Valby  kr. 1.500,00


Haste- og tidsmæssige tillæg

Hasterapport - to dage efter normal besigtigelse

kr. 1.000,00
Haste besigtigelse samt hasterapport - 3 dage i altkr. 2.000,00
Morgentillæg (før kl. 07.00-09.00)kr. 1.000,00
Aftentillæg (efter kl. 16.00-19.00)kr. 1.000,00
 
Forgæves arbejde
Forgæves fremmødekr. 1.000,00
Sen aflysning (aflysning skal ske senest 48 timer inden aftale)kr.    500,00
 
*Ved punkter forstås antallet af separate poster på vurderingen, dvs. mangler, løsøre, forbedringer og ulovlighed, men også fradragsposter og/eller tilbageholdelsesposter, som vurderingsmanden skønner nødvendige.

 

Spørgsmål og svar til vurderinger (FAQ)


1. Hvordan bestilles en vurdering?
Hvis foreningen er administreret af Cobblestone skal formularen FH01 udfyldes via hjemmesiden www.cobblestone.dk under "Selvbetjening". Når dette er gjort vil der automatisk blive oprettet en sag og andelshaver vil blive kontaktet med detaljeret beskrivelse af proceduren.

Er foreningen ikke er administreret af Cobblestone skal Plan1 kontaktes på mail, (vurdering@plan1.dk) og der vil blive oprettet en sag og andelshaver kontaktes omkring proceduren.

2. Hvordan prissættes mangler og forbedringer? 
Mangler skal prissættes efter hvad en normal håndværker skal have for at udbedre manglen/fejlen. 

Forbedringer uden bilag skal vurderes efter et kritisk skøn.

Såfremt der er tvivl, skal der prissættes ud fra laveste ’fællesnævner’.

3. Hvor lang tid tager besigtigelsen?
En besigtigelse tager typisk mellem en halv- og en hel time. Hvis der er omfattende bilag eller fejl- og mangler, må der forventes ekstra tid. 

4. Skal jeg foretage mig noget under besigtigelsen?
Som udgangspunkt skal andelshaver ikke foretage sig noget, men skulle andelshaver ligge inde med informationer om lejlighedens stand, som vurderingsmanden overser skal dette påtales, da sælger har oplysningspligt. Dette er også til sælgers egen fordel, for at undgå konflikter med køber.

Sælgers underskrift på vurderingen fungerer som bekræftelse og godkendelse af vurderingen.

5. Hvor længe skal jeg vente på at få en dato for besigtigelse?
Så snart alle dokumenter er vurderingsmanden i hænde, kan der forventes fastsættelse af en dato for besigtigelse inden for 2-5 arbejdsdage. 

Datoen vil typisk ligge inden for 14 dage. 

6. Må jeg bruge en anden vurderingsmand? F.eks. min ejendomsmægler?
Hvis der står i foreningens salgspolitik at Plan1 A/S skal bruges, må der ikke bruges anden vurderingsmand. De fleste foreninger vil have en fast vurderingsmand tilknyttet som kender foreningen og den vurderingspraksis som er aftalt med bestyrelsen.

7. Jeg har en tidligere vurderingsrapport. Kan jeg bruge den?
Såfremt denne vurdering ikke er over 6 måneder gammel, kan den bruges. Hvis den tidligere vurdering er udført af Plan1 og fristen på 6 måneder er begrænset overskredet, kan der, mod en tro og lov erklæring fra sælger, laves en forlængelse på op til 6 måneder. Dog aldrig med mere end en gyldighed på 1 år fra besigtigelsen. Dette skyldes, at der løbende sker skader og slidtage på boligen. 

Er den tidligere vurdering ikke udført af Plan1 har vi ikke mulighed for at forlænge vurderingen.

8. Hvordan skal jeg udlevere mine bilag og til hvem?
Alle bilag skal scannes og sendes til vurdering@plan1.dk. Forbedrings bilag nummereres jf. forbedringslisten. Skulle det ikke være muligt at scanne disse, kan man tage et billede af bilaget og sende dette. Originaler bør overdrages til den kommende køber. 

Husk at alle bilag skal fremsendes samlet, for at undgå en forlænget sagsbehandling og evt. ekstraudgift ved dette.

9. Kan jeg fravælge en vurdering?
Foreningens vedtægter vil typisk regulere hvorvidt der skal eller ikke skal foretages vurdering af andelen. Der henvises derfor til vedtægterne og evt. generelforsamlingsbeslutninger. Det vil til enhver tid være en fordel at få foretaget en vurdering, da dette kan klarlægge uoverensstemmelser i forbindelse med værdiansættelsen af andelen. Dette er både i forbindelse med forbedringer,  fejl og mangler. 

10. Jeg kan ikke finde mine bilag. Hvad gør jeg?
I forbedringslisten FV01 under hvert rum (faner i bunden af regnearket) er der afsnittet "2. Udførte forbedrings arbejder og materialer, hvor der ikke foreligger bilag." Her anføres arbejdet og prisen.

11. Hvornår modtager jeg rapporten?
Efter besigtigelsen udarbejdes rapporten og denne vil typisk blive fremsendt til underskrift inden for 4 til 6 arbejdsdage. Ønsker du en hasteekspedition af udarbejdelsen, skal dette aftales med vurderingsmanden ved bestilling af vurderingsrapport, det er en ekstraordinær proces som kun kan udføres hvis muligt i pågældende periode. Dette koster et ekstra gebyr jf. prislisten ovenfor.

12. Hvad er forbedring og hvad er vedligeholdelse?
Forbedringer er arbejder der øger den brugsmæssige værdi af boligen og dermed ikke arbejde der kan betragtes som almindelig vedligeholdelse. 

Maling og slibning af gulve er at betragte som vedligeholdelse uanset om det er udført i forbindelse med etableringen. Undtagelsesvis kan ekstraordinær afslibning af gammelt gulv, dvs. 1. gang afslibning, godskrives som forbedring. Dette skal dog godkendes af bestyrelsen på forhånd. Afskrivningen er over 5 år og under forudsætning af, at der er lakeret eller på anden måde overfladebehandlet til mere slidstærk overflade.  

13. Typiske fejl og mangler? (afhænger af den enkelte forening)
Bagatel grænse for mangler er sat til 1.000.-kr.


1. Ikke lovlige forhold:
a. Ved usikkerhed/tvivl om lovligheden vedrørende installationer eller lign. skal dokumentation på lovlighed fremsendes til administrator.

2. Mangler 
a. Manglende dørblad - for at en dør er rigtigt fjernet, skal hængsler og slutblik fjernes, så betragtes dette som en døråbning. Fradrag ved manglende dør kr. 5000,-
b. Manglende eller defekt dørhåndtag: 1.500.-kr
c. Defekt gulv lak/overflade:
d. Ved lakerede overflader skal hele overfladen som regel oprettes, derfor afsættes et større beløb end ved fx olierede overflader.


14. Hvordan værdisættes mit eget arbejde?

Eget arbejde værdisættes efter ABF's retningslinjer for timepriser - https://www.abf-rep.dk/media/151425/5.1.8._vejledende_timesatser_for_prisfasts_ttelse_af_eget_arbejde_2018.pdf 

For kunder hos Cobblestone henvises der også til informationssiden vedr. salg af andelsbolig: https://cobblestone.dk/selvbetjening/salg-af-andelsbolig
 

15. Jeg er blevet opkrævet et beløb i vurderingsrapporten under ’’aftalt merudgift’’. Hvorfor det?
Der tillægges kr. 500,00 særskilt ved hvert emne ’’Eget arbejde’’ og ’’Forbedringer uden bilag’’.
Har du forbedringsposter som hører under en eller begge af disse emner vil den aftalte merudgift derfor fremgå på vurderingsrapporten. Husk at det ikke er hver enkel post under hver af disse emner der tillægges gebyr, udelukkende og særskilt gebyr jvf. prislisten som ses ovenfor.


16. Jeg har lavet mange forbedringer og det vil tage mig lang tid at udfylde jeres forbedringsliste samt at scanne og nummerere bilag. Kan I ikke bare vurdere det til besigtigelsen?
Det korte svar er nej. Ved at udfylde forbedringslisten får du som andelshaver mulighed for at få godtgjort så mange forbedringsarbejder som muligt. Ved at nummerere og scanne bilag som du sender til os, sparer du både tid og penge. Vi gemmer dine bilag og har altid mulighed for at kunne dokumentere at dine forbedringer er korrekt udført med korrekt dokumentation på forbedringsposten, f.eks. ved indsigelser når du skal sælge.

 
17. Jeg har lavet mit eget skema over forbedringer. Kan I ikke bare få det?
Vi tager kun imod vores forbedringsliste udfyldt som beskrevet i vurderingsproceduren. Dette vil spare dig for både tid og penge som sælger, idet vi ikke skal bruge tid på at gennemskue hvor de forskellige forbedringsposter hører til i vores eget skema samt hvilke bilag der hører til hvor. Følger du vores procedure vil din vurderingsproces gå hurtigere.  

 
18. Min forening kræver el og/eller vvs-attester ifm. salg. Skal disse være udarbejdet inden besigtigelsen kan finde sted?
Som udgangspunkt er det ikke et krav at have el og/eller vvs-attesterne klar inden besigtigelse. Det vil sige at vi sagtens kan påbegynde vurderingsproceduren uden, vi kan bare ikke frigive vurderingsrapporten førend vi har el og/eller vvs-attesterne i hænde. 
Husk at der kan opstå fejl/mangler/ulovligheder i attesten/attesterne og at det er dit ansvar at udbedre disse og at sende behørig dokumentation for dette til administrator. Det kan medføre ekstra ventetid for dig som sælger.

 
19. Kan jeg ikke få en hurtigere tid?
Vi arbejder så hurtigt vi kan og giver dig altid den hurtigst mulige tid. Opstår der et afbud på besigtigelse, kan der være mulighed for at få en hurtigere tid. Du er altid velkommen til at spørge om det er muligt med en hastebesigtigelse. Se ekstra gebyr jf. prislisten ovenfor.