Energimærkning

Energimærke - tilstand, muligheder og besparelser

Når vi arbejder med energimærkning, starter vi altid med en grundig gennemgang af ejendommens installationer og bygningsdele. Her måler og beregner vi energitab og undersøger fremtidige muligheder, som kan påvirke ejendommen positivt. Den rapport vi udarbejder, redegør for ejendommens energitilstand og hvor der er rum til forbedring. Vi håndterer ansøgning om støtte og tilskud til projekt og sørger for statusrapportering og brugerorientering. Vores fokus er hele tiden på det mest bæredygtige og økonomiske tiltag. Energikonsulenterne i Plan1 er alle certificerede i ISO 9001.

10 hurtige om energimærker

  1. Energimærker er lovpligtige for visse typer bygninger i Danmark
  2. Energimærker blev indført i Danmark i 1998 som et led i indsatsen for at fremme energieffektivitet og reducere CO2-udledningen
  3. Energimærkning er baseret på en skala fra A-G, hvor A er det mest energieffektive og G er det mindst energieffektive. 
  4. Energimærker udføres af certificerede energikonsulenter, der benytter standardiserede metoder til at vurdere bygningens energieffektivitet
  5. Energimærker skal opdateres hvert 10.år, medmindre der er foretaget væsentlige ændringer i bygningens energi forhold undervejs
  6. Energimærker indeholder oplysninger om energiforbrug, CO2-udledning og mulige energibesparelser for den pågældende bygning.
  7. Energimærker er offentligt tilgængelige og skal oplyses ved salg, udlejning eller markedsføring af en bygning.
  8. Energimærker kan bruges af forbrugeren til at træffe informerede valg omkring energieffektivitet, energibesparelser og omkostninger ved energiforbrug.
  9. Energimærkning kan benyttes som incitament for at fremme energibesparende renoveringer af ældre ejendomme.
  10. Energimærker er en del af Danmarks samlede indsats for at opfylde internationale og nationalt klimamål om at reducere CO2-udledning og fremme bæredygtig udvikling inden for byggeri og energiforbrug.
Entreprenør og rådgivere i dialog på byggepladsen Stavnsholthave

Det er lovpligtigt at energimærke bygninger

Der er krav om energimærkninger af bygninger ved salg eller udleje, ved nybyggeri og ved offentlige bygninger over 250m2 

Lovkravet er til for at synliggøre forbrug samt muligheder for optimering.

I dag udgør lige knap halvdelen af alle renoveringsarbejder energiforbedrende tiltag i København. Dette viser både nødvendigheden af hensigtsmæssig vedligeholdelse, men samtidigt et udtryk for ønsket om en mere miljøvenlig by.

Energien som benyttes når man opvarmer en bygning, udgør kun en lille del af et samlet forbrug. For at få et fuldt retvisende billede af hvad en bygning kan energimæssigt, tages der højde for forsyningsformens virkningsgrad og den anvendte energikilde, når energimærket beregnes. 

Klima-, energi, og forsyningsministeriet om energimærkning:

Energimærkningen synliggør bygningers energiforbrug og er en form for varedeklaration. Energimærkningsrapporten giver desuden overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre. Boliger, offentlige bygninger og bygninger til handel og service er omfattet af reglerne om energimærkning. Det er et krav, at en bygning energimærkes, når den sælges eller udlejes.

Skala fra A til G

Energimærket viser bygningens placering på energimærkeskalaen fra A til G, hvor A er den bedste placering.

Læs mere her: https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger

Plan1 Cobblestone Architects og vores energikonsulenter er certificeret efter international standard

Energimærkning kan kun udføres hvis virksomheden og konsulenter er certificerede, samt registreret hos energistyrelsen. Det er vi i Plan1 og vi har mange års erfaring. 

Vi glæder os derfor til at bistå med rådgivning, energimærkning og optimerende tiltag, som vil skabe værdi for dig, for ejendommen og for fremtiden.