Tagboliger

Vi elsker tagboliger

I de kommende 5-10 år forventes det, at der vil tilflytte omkring 100.000 mennesker til København. For at imødekomme denne befolkningsvækst er fortætning af den eksisterende bygningsmasse uden tvivl den mest bæredygtige måde at skabe flere boliger på. I Københavns kommune alene er der omkring 1.100 boligejendomme, hvor tagetagerne effektivt kan udnyttes til tagboliger.

Ved at udnytte tagetagen skabes unikke rum med mere lys og luft, samtidig med at man får adgang til den fantastiske udsigt over byen. 

Etablering af tagboliger eller tagterrasser bidrager til at højne beboernes herlighedsværdi og boligstandard samtidig med, at værdien af ejendommen som helhed øges.

Med denne side ønsker vi at give dig et indblik i de mange muligheder, der er for at etablere tagboliger og tagterrasser. Vi inviterer lyset og luften ind i fremtidens bæredygtige bymidte.

De typiske tagformer og deres muligheder

Afhængigt af tagformen og højden på den eksisterende tagetage, er der forskellige muligheder for udnyttelsen af tagetagen.

Saddeltag: Mulighederne for at udnytte saddeltaget afhænger primært af højderne på den eksisterende konstruktion. Generelt set er saddeltaget en relativt ukompliceret tagform at transformere til boligareal.

Mansardtag: Normalt er mansardtaget allerede udnyttet til beboelse, og der er mulighed for at udvide opad ved spidsloftet. Konstruktionen af mansardtaget er lidt mere kompleks at transformere, men der er stadig mange muligheder for at tilføre unikke kvaliteter til boligerne.

Københavnertag: Københavnertaget er kendetegnet ved sin flade top, og der kan derfor kun opføres én ekstra etage eller udvides med én etage. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at hæve tagkonstruktionen for at skabe tilstrækkelig plads til brugbart boligareal.

Tegning og navne på de forskellige tagkonstruktioner

Tagboliger

Som et alternativ til at udvide eksisterende lejligheder eller etablere nye lejligheder, kan der også være mulighed for at skabe andre faciliteter såsom klubværelser, studieboliger eller fællesrum til foreningen. Klubværelser kan fungere som ekstra værelser til foreningens ældre børn, og der kan også oprettes mindre studieboliger med fælles køkken, spiserum og toiletter, som kan beboes af foreningens unge eller andre.

Disse løsninger kan være sammenlignelige med omkostninger og omfang af boligudvidelser. Det er også muligt at kombinere forskellige løsningsmodeller ved at udvide visse områder og oprette selvstændige boliger andre steder. Dette kan give en lille administrativ udfordring i forhold til ejerskab og lignende, men generelt er der store muligheder for at tilpasse byggeprogrammet præcist efter ønske.

Udvidelse af eksisterende lejlighed

 

Ved udvidelse af eksisterende lejligheder inddrages tagetagen til at øge boligarealet for den underliggende lejlighed. De to etager forbindes typisk med en intern trappe. Under udvidelsen kan der også inkluderes tagaltaner samt køkken- og badeværelsesfaciliteter, afhængigt af forholdene på stedet. Det er ofte muligt for beboerne at blive boende i lejlighederne under byggeprocessen.

Der kan vælges forskellige grader af færdiggørelse for boligudvidelsen. Bygherren har mulighed for at lade den kommende beboer udføre en del af arbejdet, eller boligen kan færdiggøres til et niveau, hvor der blot skal laves et hul i etageadskillelsen, så en sammenlægning kan ske på et senere tidspunkt. Boligerne kan også færdiggøres til et niveau, hvor de er klar til indflytning.

Der er mulighed for at tage individuelle ønsker og økonomi i betragtning ved indretning og udformning af boligerne. Dette giver fleksibilitet til at tilpasse løsningerne efter de enkelte beboeres behov og ønsker.

Etablering af selvstændige boliger

 

Ved etablering af selvstændige lejligheder er det nødvendigt at forlænge hovedtrapperne for at skabe adgang til de nye boliger. Disse lejligheder vil typisk have deres eget køkken, badeværelse og eventuelt tagaltaner, afhængigt af forholdene på stedet. Der kan også være mulighed for at montere kvistaltaner mod gårdarealet og supplere med ovenlysvinduer mod gaden.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er visse krav og regler, der skal opfyldes fra kommunens side, før tilladelse til etablering af selvstændige boliger kan opnås. Derfor er det nødvendigt at foretage en grundig undersøgelse og udarbejde et idéoplæg for at afklare, om denne løsning er mulig for den pågældende ejendom.

Ved denne løsning vil der være et øget behov for depotrum, da eksisterende depoter skal flyttes, og der skal etableres nye depoter til de selvstændige boliger. Dette kan typisk løses ved at anvende kælderarealer til depotrum.

Plan1 arkitekter er med i EU-forskningsprojekt. Målet er verdens mest bæredygtige tagboliger.

Nogle af de bedste og billigste kvadratmeter sidder på toppen af af boligejendommene, hvor tørrelofter og pulterkamre nemt kan omdannes til tagboliger. 

Nu tager Plan1 Cobblestone Architects teten som en del af ”CIRCuIT-projektetet” der med EU-støtte i ryggen, skal kortlægge den bedste måde at gøre tagboliger til de mest bæredygtige – og formentlig nogle af de billigste – boliger på markedet.

– Målet er at udvikle opskriften på de mest bæredygtige tagboliger i verden. Vi tager afsæt i de tusindvis af gamle tørrelofter, som findes i etageejendommene i København, eksempelvis i brokvartererne, og i resten af landets større byer. Fokus bliver på at drage nytte af de tomme kvadratmeter, at bruge bæredygtige materialer og at foretage nedrivning og omdannelse af ejendomme på den mest bæredygtige måde, siger Mette Damgaard Nielsen, arkitekt hos Plan1 Cobblestone Architects og projektleder på tagboligprojektet.

CIRCuIT budgetterer med i alt cirka 75 mio. kr. med henblik på at undersøge bæredygtighedstiltag i byggeriet, og udover Københavns Kommune – der er tovholder i CIRCuIT – deltager også London, Hamborg og Helsinki i initiativet.

I København er undersøgelsen af tagboliger udvalgt som et af tre demonstrationsprojekter, som beskæftiger med transformation af eksisterende bygninger.

J. Jensen, GXN, Arkitema og Vandkunsten

Med på tagboligteamet er blandt andre Københavns Kommune, nedrivningsfirmaet J. Jensen, GXN, Arkitema og Vandkunsten, der skal spille ind med deres viden om udvikling af materialer. I øjeblikket afholder parterne workshops, hvor deltagerne er med til at udvikle og nuancere projektet.

Plads til 10.000 tagboliger i København

Ifølge tidligere forskning fra DTU er der plads til 10.000 nye boliger under de københavnske tage, potentielt rummende 22.000 københavnere, og det nye forskningsprojekt falder i øvrigt sammen med, at både regeringen og den nyvalgte borgmester for Teknik- og Miljøforvaltningen i København, ønsker flere tagboliger som genvej til flere almene boliger.

– Etablering af tagboliger har alle dage været en stærk kompetence hos Plan1. Der er mange tage i København, der allerede står til en udskiftning, og her er det nærliggende at indtænke transformation af loftsrummene. Det er indlysende, at vi med afsæt i denne forskning vil stå endnu stærkere i forhold til at etablere bæredygtige tagboliger mange flere steder i hovedstaden, siger Mette Damgaard Nielsen.

Delprojektet ventes afsluttet til sommer og udmunder i en køreplan med konkrete anbefalinger til nogle af de bedste og billigste og formentlig mest bæredygtige boligkvadratmeter.