Altaner & Tagterrasser

Luk lyset og luften ind fra jeres nye altan eller tagterrasse

Med en ny altan eller tagterrasse inviterer vi luften og lyset indenfor. Vi højner ejendommens brugs- og herlighedsværdi, og altanen eller tagterrassen bliver jeres private udeareal. 

En altan vil give et større lysindfald og et nedbragt energiforbrug, da nye altandøre isolerer bedre end de vinduer, de erstatter. 

Vores fornemmeste opgave arkitektonisk er at sørge for, at ejendommens samlede udtryk holdes harmonisk når der opføres nye altaner eller tagterrasser. Vi vil derfor rigtig gerne være med fra start, til lyset og luften strømmer ind ad jeres altandøre.

Et altan- eller tagterrasseprojekt udføres altid i nært samarbejde med bygherre.

Vi har mange års erfaring med myndighedsbehandling, projektstyring og byggeledelse. Vores fokus er altid på den gode kommunikation, og på at I føler tryghed ved at vælge os. Vi dækker alle faserne i processen fra valg af altantype til overdragelse. 

Et altan- og tagterrasseprojekt kan med fordel udføres samtidigt med udskiftning af vinduer. Er det aktuelt for ejendommen, vil omkostningen for opsætning af stillads kunne deles af begge projekter. 

 Overvejelserne tidligt i processen. 

Når man som forening går med overvejelserne, så er det vigtigt at man søger den rette professionelle rådgivning. En altan er ikke bare en altan. Desværre sker det, at nogle foreninger når at blive enige om en løsning, før de har undersøgt om det rent teknisk kan lade sig gøre. Går I med overvejelserne, så anbefaler vi at I søger byggeteknisk rådgivning så tidligt i processen som muligt. 

Etableringen af altanen eller tagterrassen

Etableringen af altaner er konstruktivt ukompliceret. I langt de fleste tilfælde vil man kunne indmure altanernes bærende dragere i murværket, uden at byggeriet kommer til at påvirke lejlighederne indvendigt, på anden måde, end når vinduet skal skiftes ud til en altandør. På 4. og 5. sal, kan et mindre indgreb i lejlighedens gulv være nødvendigt. 

Muligheden for altaner i stueetagen afhænger af de eksisterende pladsforhold. Skal der eks. tages hensyn til cykelparkering eller skraldebilens mulighed for passage. Altaner i stueetagen kan etableres med egen trappe ned til gården så den får karakter som en hævet terrasse. 

Afhængigt af ejendommens alder, byggestil og eksisterende forhold, vil kommunen stille forskellige krav om altanen etableres mod gade- eller gårdside. 

Mod gadesiden er det en fordel at søge om hele altanranker for at opnå et harmonisk udtryk i det offentlige byrum. Mod gården er der som regel frit spil for placeringen og udtryk, da altanerne ikke synes i det offentlige rum, men her kan der til gengæld være øgede krav til dagslysforhold. 

 

Tagterrasser

 

En fælles tagterrasse kan være en værdifuld tilføjelse til ejendommens udearealer. Tagterrasser skaber ofte et tiltrængt rekreativt uderum, jeres egen lille oase med udsigt over byens fantastiske taglandskab. Er der boliger på tagetagen er der måske muligheder for at udvide med private tagterrasser i tilknytning til lejlighederne. Alt efter hvilken type tag der er på ejendommen, kan terrasserne enten etableres som en “platform” ovenpå de eksisterende tage, eller som et indhak i tagkonstruktionen. 

Søg inspiration til etablering af altaner og tagterrasser i vores katalog. Det kan du downloade ved at trykke på knappen herunder. 

 

Hvordan forløber et altan- eller tagterrasseprojekt?

Går I med overvejelserne om at få etableret altaner eller tagterrasse, kan der være mange spørgsmål der melder sig. I de næstkommende afsnit, har vi beskrevet den proces man skal igennem. Du kan også downloade et overblik over processen ved at trykke på knappen herunder. 

Indledende rådgivning

Ideoplæg og byggeprogram

I den indledende fase laves første analyse af potentialet for projektet. Her besigtiger vi ejendommen og kortlægger foreningens ønsker og behov. Vi indhenter eller producerer det nødvendige tegningsmateriale, foretager de tekniske og arkitektoniske analyser og vi belyser de muligheder der er for altaner og tagterrasser i jeres ejendom. Herudover kommer vi med et overslagsbudget og oplæg til eventuel generalforsamling

I den indledende fase af rådgivningen har vi stort fokus på at komme godt fra start og på den gode dialog med bygherre og beboere, så det forestående projekt når så stor opbakning som muligt. Vi anbefaler at nedsætte et byggeudvalg der står for kontakten mellem os og de øvrige beboere i projektets forløb. 

Til højre kan du se de forskellige punkter vi skal igennem.

Forslagsfasen

Dispositions- og projektforslag

I forslagsfasen handler det om at få konkretiseret og detaljeret projektet. En granskning af planforhold og myndighedskrav, vil bestemme den videre proces. Herudover vil der blive udarbejdet et mere detaljeret budget og en projekteringstidsplan. 

I forslagsfasen udarbejdes altan- eller tagterrasseaftaler i samarbejde med foreningens administrator, så beboere kan give tilsagn om tilslutning til projektet. 

Vores rolle er her at levere oplysninger for eget ansvarsområde. Det kan være i relation til materialevalg, arkitektonisk udformning, statik, brandforhold mv. Derudover vil vi deltage i bygherremøder jf. den aftale der indgås. 

Til højre kan du se de forskellige punkter vi skal igennem.

Myndighedsfasen

Myndighedsprojekt

Det er ikke alle slags projekter der skal igennem myndighedsfasen. Det afhænger af om man f.eks. laver en funktionsændring eller ændrer på ejendommens udvendige udtryk. Altan- og tagterrasseprojekter er dog begge projekter der altid skal ansøges om hos kommunen. 

Vi bistår med udarbejdelse og indsendelse af materiale til ansøgning om byggetilladelse, samt opfølgning og granskning af tilladelsen ved modtagelsen.

Til højre kan du se de forskellige punkter vi skal igennem.

Udbudsfasen

Udbuds- og udførelsesprojekt

Udbudsfasen indeholder grundlaget til den endelige face og afsluttes med indgåelse af entreprisekontrakt. 

Projektet beskrives i detaljer, og der indhentes tilbud fra tre-fem entreprenører ud fra udbudsbeskrivelsen. Tilbuddene granskes, vi forhandler os frem til den bedste løsning og indstiller herefter en entreprenør til bygherre. 

Til højre kan du se de forskellige punkter vi skal igennem.

Udførelsesfasen

Udførelse og aflevering

Under udførelsen fører vi fagtilsyn, der sikrer at byggeriet bliver udført korrekt, til tiden og til den aftalte pris. Vi udfører løbende tilsyn på byggepladsen og afholder byggemøder med entreprenører, samt udarbejder og udsender byggemødereferater og tilsynsnotater. 

Når entreprenøren melder arbejdet færdigt, gennemgår vi byggeriet for fejl- og mangler og godkender afleveringen. Vi følger op på om eventuelle fejl- og mangler udbedres af entreprenøren, samt udarbejder og udsender afleveringsprotokol, så entreprenørens garanti kan nedskrives. 

Et år efter afleveringen bistår vi foreningen med at indkalde entreprenør til en 1-års gennemgang. Eventuelle fejl- og mangler opstået siden aflevering registreres og udbedres. Tilsvarende procedurefinder sted efter fem år og projektet betragtes herefter som endeligt afsluttet. 

Til højre kan du se de forskellige punkter vi skal igennem.

Altansager

Nye altaner til foreningen adskiller sig lidt fra andre byggesager. Det gør det fordi der er tale om at det er beboere der får leveret en bygningsdel og ikke foreningen. Involvering fra beboerne er derved større da de har stor interesse i projektets udformning. Prissammenligninger viser derimod, at det er en af de investeringer man kan gøre i sin lejlighed, der kommer igen ved et salg, og måske ligefrem øger værdien. 

Hvad koster en altan?

Hvad er prisen på en altan? Erfaringer viser, at en monteret altan i en fornuftig kvalitet koster mellem 120.000 og 200.000 kroner, inklusiv moms, rådgivning, uforudsete udgifter, finansiering samt eventuelle arbejder inde i lejligheden, det kan eksempelvis være flytning af radiatorer mv. Særlige altanløsninger, eks. på udvendige facader, kan blive dyrere. Renten ved optagelse af eventuelt fælleslån i foreningen er gode og de attraktive finansieringsmuligheder gør at mange boligforeninger vælger nye altaner som en måde at højne brugs- og herlighedsværdien på. 

 

Nye altaner og de tekniske løsninger

Der findes mange forskellige udformninger og kvaliteter når det kommer til altaner. Man vil ofte skulle prioritere mellem forskellige hensyn. Pris, størrelse, udseende, samlekvalitet, udstyr og materialer. Dertil er der altid et kompliceret hensyn omkring lysindfald og nogle gange kan montering af altaner visse steder være et problem.

Vi har tidligere mødt at nye altanejere får oplevelsen af at få en anden altanløsning end de forventede. Måske forventede de at få en ”vandtæt altan” over sig (så man kan sidde i læ under overliggende altan), men det kan stadig “regne igennem” altanen eller dryppe på rækværket, fordi de sparede ordentlig afvanding. 

Afvanding af altanerne, materialernes kvalitet og ophængningens æstetik kan også risikere at give overraskelser. Sidst men ikke mindst, er mange ikke opmærksomme på at en stor letvægtsaltan opfører sig meget anderledes end en mindre og mere solid stål- eller betonaltan.

Alle overvejelser man skal igennem ved et altanprojekt, kræver teknisk indsigt og vi er mere end klar til at rådgive jer. 

Drift og vedligehold

Vores erfaringer viser, at planlægning og korrekt vedligeholdelse medfører besparelser på op til 30% af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne i en ejendom. Endvidere forlænges bygningens levetid og forhindrer akut behov for vedligeholdelse og dertilhørende omkostninger. 

Drifts- og vedligeholdelsesplanen kan tilgået via vores online platform www.driftsplaner.dk og indeholder specifikationer for hvornår og hvordan der bør udføres vedligehold. Derudover skaber den overblik over forventlige omkostninger, så der ikke opstår uønskede overraskelser. 

De største poster i foreningens økonomi er løbende vedligehold og renovering af den fælles ejendom. Med en vedligeholdelsesplan får I et klart overblik over de samlede udgifter og mulige besparelser. Planlægning og overblik betyder at I kan udgå uforudsete ekstraomkostninger. 

Plan1 gennemgår og fotoregistrerer hele ejendommen. På den baggrund udarbejder teamet en rapport med forslag til vedligeholdelse og forbedringer. Med rapporten følger anbefalinger til det optimale tidspunkt for udbedringer samt et skøn på, hvad det vil koste foreningen

Få overblik og træf de rigtige valg for ejendommen

Start med et uforpligtende tilbud på en drifts- og vedligeholdelsesplan

Søg inspiration i nogle af vores projekter her: