Altaner & Tagterrasser

Åbn op for både lys og frisk luft fra jeres nye altan eller tagterrasse

Med en ny altan eller tagterrasse inviterer vi luften og lyset indenfor. Vi højner ejendommens brugs- og herlighedsværdi, og altanen eller tagterrassen bliver jeres private udeareal. 

En altan sikrer en øget mængde naturligt lys samt et reduceret energiforbrug, da de nye altandøre isolerer bedre end de vinduer, de erstatter.

Vi lægger stor vægt på at bevare en harmonisk arkitektonisk helhed, når vi tilføjer nye altaner eller tagterrasser til ejendommen. Derfor ønsker vi at være med fra begyndelsen, så vi kan sikre, at lyset og luften strømmer ind gennem jeres altandøre på bedst mulig vis.

Et altan- eller tagterrasseprojekt bliver altid udført i nært samarbejde med bygherren

Vi har omfattende erfaring inden for myndighedsbehandling, projektstyring og byggeledelse. Vi lægger altid vægt på effektiv kommunikation og sikrer, at I føler jer trygge ved at vælge os. Vi er med jer gennem hele processen – lige fra valg af den rette altan til overdragelsen.

Når man som forening går med overvejelserne, så er det vigtigt at man søger den rette professionelle rådgivning. En altan er ikke bare en altan. Desværre sker det, at nogle foreninger når at blive enige om en løsning, før de har undersøgt om det rent teknisk kan lade sig gøre. Går I med overvejelserne, så anbefaler vi at I søger byggeteknisk rådgivning så tidligt i processen som muligt. 

Et altan- og tagterrasseprojekt kan med fordel udføres samtidigt med udskiftning af vinduer. Er det aktuelt for ejendommen, vil omkostningen for opsætning af stillads kunne deles af begge projekter. 

Etableringen af altanen eller tagterrassen

Etableringen af altaner er generelt en konstruktivt ukompliceret proces. I de fleste tilfælde kan altanernes bærende dragere indmures i murværket uden at påvirke lejlighederne indvendigt, udover det, der er nødvendigt ved udskiftning af et vindue til en altandør. Dog kan der på 4. og 5. sal være behov for mindre indgreb i lejlighedens gulv.

Muligheden for at have altaner i stueetagen afhænger af eksisterende pladsforhold. Hensyn skal tages til ting som cykelparkering eller muligheden for skraldebiler at komme forbi. Altaner i stueetagen kan etableres med en separat trappe ned til gården, hvilket giver dem karakter af en hævet terrasse.

Afhængigt af ejendommens alder, byggestil og eksisterende forhold kan kommunen stille forskellige krav til placeringen af altanen mod gade- eller gårdside. Ved placering mod gadesiden kan det være en fordel at ansøge om hele altanrækken for at opnå et harmonisk udtryk i det offentlige byrum. Mod gården er der normalt større frihed til placering og udtryk, da altanerne ikke er synlige i det offentlige rum. Dog kan der være øgede krav til dagslysforhold på denne side.

Tagterrasser

En fælles tagterrasse kan være en fantastisk tilføjelse til ejendommens udendørs områder. Tagterrasser skaber ofte et værdsat rekreativt udendørsområde, der fungerer som jeres eget lille fristed med en fantastisk udsigt over byens taglandskab. Hvis der er boliger på tagetagen, kan der også være muligheder for at udvide med private tagterrasser i tilknytning til lejlighederne. Afhængigt af den eksisterende tagtype kan terrasserne etableres enten som en “platform” ovenpå de eksisterende tage eller som en integreret del af tagkonstruktionen.

For at få inspiration til etablering af altaner og tagterrasser, opfordrer vi dig til at kigge i vores katalog. Du kan downloade kataloget ved at trykke på knappen nedenfor.

Hvordan forløber et altan- eller tagterrasseprojekt?

Hvis man overvejer at få etableret altaner eller en tagterrasse, kan der opstå mange spørgsmål. I de følgende afsnit har vi beskrevet den proces, man skal igennem. Du kan også downloade en oversigt over processen ved at trykke på knappen nedenfor.

 

Indledende rådgivning

Ideoplæg og byggeprogram

I den indledende fase laves første analyse af potentialet for projektet. Her besigtiger vi ejendommen og kortlægger foreningens ønsker og behov. Vi indhenter eller producerer det nødvendige tegningsmateriale, foretager de tekniske og arkitektoniske analyser og vi belyser de muligheder der er for altaner og tagterrasser i jeres ejendom. Herudover kommer vi med et overslagsbudget og oplæg til eventuel generalforsamling

I den indledende fase af rådgivningen har vi stort fokus på at komme godt fra start og på den gode dialog med bygherre og beboere, så det forestående projekt når så stor opbakning som muligt. Vi anbefaler at nedsætte et byggeudvalg der står for kontakten mellem os og de øvrige beboere i projektets forløb. 

De forskellige punkter vi skal igennem er: 

Forslagsfasen

Dispositions- og projektforslag

I forslagsfasen handler det om at få konkretiseret og detaljeret projektet. En granskning af planforhold og myndighedskrav, vil bestemme den videre proces. Herudover vil der blive udarbejdet et mere detaljeret budget og en projekteringstidsplan. 

I forslagsfasen udarbejdes altan- eller tagterrasseaftaler i samarbejde med foreningens administrator, så beboere kan give tilsagn om tilslutning til projektet. 

Vores rolle er her at levere oplysninger for eget ansvarsområde. Det kan være i relation til materialevalg, arkitektonisk udformning, statik, brandforhold mv. Derudover vil vi deltage i bygherremøder jf. den aftale der indgås. 

De forskellige punkter vi skal igennem er: 

Myndighedsfasen

Myndighedsprojekt

Det er ikke alle slags projekter der skal igennem myndighedsfasen. Det afhænger af om man f.eks. laver en funktionsændring eller ændrer på ejendommens udvendige udtryk. Altan- og tagterrasseprojekter er dog begge projekter der altid skal ansøges om hos kommunen. 

Vi bistår med udarbejdelse og indsendelse af materiale til ansøgning om byggetilladelse, samt opfølgning og granskning af tilladelsen ved modtagelsen.

De forskellige punkter vi skal igennem er: 

Udbudsfasen

Udbuds- og udførelsesprojekt

Udbudsfasen indeholder grundlaget til den endelige face og afsluttes med indgåelse af entreprisekontrakt. 

Projektet beskrives i detaljer, og der indhentes tilbud fra tre-fem entreprenører ud fra udbudsbeskrivelsen. Tilbuddene granskes, vi forhandler os frem til den bedste løsning og indstiller herefter en entreprenør til bygherre. 

De forskellige punkter vi skal igennem er: 

Udførelsesfasen

Udførelse og aflevering

Under udførelsen fører vi fagtilsyn, der sikrer at byggeriet bliver udført korrekt, til tiden og til den aftalte pris. Vi udfører løbende tilsyn på byggepladsen og afholder byggemøder med entreprenører, samt udarbejder og udsender byggemødereferater og tilsynsnotater. 

Når entreprenøren melder arbejdet færdigt, gennemgår vi byggeriet for fejl- og mangler og godkender afleveringen. Vi følger op på om eventuelle fejl- og mangler udbedres af entreprenøren, samt udarbejder og udsender afleveringsprotokol, så entreprenørens garanti kan nedskrives. 

Et år efter afleveringen bistår vi foreningen med at indkalde entreprenør til en 1-års gennemgang. Eventuelle fejl- og mangler opstået siden aflevering registreres og udbedres. Tilsvarende procedurefinder sted efter fem år og projektet betragtes herefter som endeligt afsluttet. 

De forskellige punkter vi skal igennem er: 

Altansager

Nye altaner til en boligforening adskiller sig en smule fra andre byggeprojekter. Det skyldes, at det er beboerne selv, der modtager og får installeret en bygningsdel, i stedet for at det er foreningen som helhed. Dette betyder, at beboerne har en større interesse i projektets udformning og er derfor mere involverede i processen.

Sammenligninger af priser viser dog, at investeringen i nye altaner er en af de forbedringer, der kan give en øget værdi til ens lejlighed og måske endda bidrage til en højere salgspris ved et fremtidigt salg.

Hvad koster en altan?

Prisen på en altan kan variere afhængigt af flere faktorer. Erfaringer viser, at en monteret altan af fornuftig kvalitet typisk ligger mellem 120.000 og 200.000 kroner, inklusive moms. Denne pris inkluderer rådgivning, uforudsete udgifter, finansiering samt eventuelle arbejder inde i lejligheden, såsom flytning af radiatorer eller andre tilpasninger. Det skal bemærkes, at særlige altanløsninger, f.eks. på udvendige facader, kan være dyrere.

Det er værd at nævne, at rentesatserne for eventuelle fælleslån i boligforeningen er fordelagtige, og de attraktive finansieringsmuligheder gør, at mange boligforeninger vælger at investere i nye altaner for at øge brugs- og herlighedsværdien af deres ejendomme.

Nye altaner og de tekniske løsninger

Når det kommer til altaner, findes der mange forskellige udformninger og kvaliteter. Det kræver ofte at man prioriterer mellem forskellige hensyn såsom pris, størrelse, udseende, samlekvalitet, udstyr og materialer. Derudover er der altid et komplekst hensyn til lysindfald, og nogle gange kan montering af altaner være problematisk på visse steder.

Tidligere er vi stødt på situationer, hvor nye altanejere oplever, at deres altanløsning ikke lever op til deres forventninger. For eksempel kan de have forventet en “vandtæt altan” (hvor man kan sidde i læ under en overliggende altan), men oplever stadig, at regn kan komme igennem altanen eller dryppe på rækværket, fordi der ikke er taget tilstrækkeligt højde for ordentlig afvanding.

Afvanding af altanerne, kvaliteten af materialerne og æstetikken ved ophængningen kan også føre til overraskelser. Og sidst men ikke mindst er mange ikke klar over, at en stor letvægtsaltan opfører sig meget anderledes end en mindre og mere solid stål- eller betonaltan.

Alle de overvejelser, der skal gøres i forbindelse med et altanprojekt, kræver teknisk indsigt, og vi er mere end klar til at give jer rådgivning og vejledning gennem hele processen.

Altaneftersyn - hvornår er altanerne i din ejendom fra? 

Byggematerialer som beton, stål og murværk er alle materialer, der bliver nedbrudt over tid. Konsekvenserne og omfanget af nedbrydningen afhænger af den konstruktion, de er en del af. Vedvarende nedbrydning uden vedligehold eller renovering kan medføre reduceret bæreevne, at altanen bliver så nedbrudt, at den ikke kan vedligeholdes, og i værste tilfælde sammenstyrter. 

Læs mere her om hvordan vi i Plan1 foretager altaneftersyn og hvad du selv skal være opmærksom på: 

 

 

FAQ (ofte stillede spørgsmål vedrørende altaner)

Hvor lang tid går der fra et altanprojekt vedtages, til at jeg kan nyde kaffen på min nye altan?

Det er vanskeligt at give en præcis tidsramme, da hvert projekt er unikt og der kan være mange variabler involveret. Ved altanprojekter indgår der altid et myndighedsprojekt, dvs. der skal ansøges om tilladelse hos kommunen, og sagsbehandlingstiden kan være svær at forudsige. 

Hvor lang tid tager det at få en byggetilladelse?

Tiden det tager at få en byggetilladelse til altaner i en forening kan variere da det afhænger af flere faktorer, herunder kommunens kapacitet og arbejdsbyrde, samt kompleksiteten af det specifikke projekt. Generelt kan processen tage mellem 2-6 måneder eller længere i nogle tilfælde.

Hvor mange år holder min altan?

 Holdbarheden af en altan afhænger af flere faktorer, herunder materialer, konstruktion, vedligeholdelse og klimatiske forhold. En veludført og korrekt vedligeholdt altan kan typisk have en levetid på minimum 50-80 år. Elementer i træ, såsom gulve og håndlister skal sandsynligvis udskiftes før. Korrekt, løbende vedligehold af altanen som helhed er vigtigt for altanens samlede levetid.