Renovering

Plan1 renoverer

Drømmer I om at renovere ejendommen?

Hvad end det er tag, facade, vinduer eller trapper I ønsker at tage hånd om, så vil vi rigtig gerne være en del af den proces. 

En renovering giver ejendommen et løft, der øger den samlede værdi. Hvis renoveringen kombineres med en fremadrettet drifts- og vedligeholdelsesplan, vil det også lette foreningens arbejde med vedligeholdelse fremadrettet. 

I et renoveringsprojekt er vores fornemmeste arkitektoniske opgave at sørge for, at ejendommens samlede udtryk holdes harmonisk. Vi har mange års erfaring med myndighedsbehandling, projektstyring og byggeledelse. Vores fokus er altid på den gode dialog, og på at I føler tryghed ved at vælge os. Vi dækker alle faserne i processen. 

 

Renovering af Tag

Man kan vælge forskellige løsninger for tagrenovering, alt efter tagets stand og hvilke fordele man gerne vil opnå med arbejdet.

En delvis eller komplet udskiftning af tagsten, indebærer at de eksisterende tagsten pilles ned og erstattes med nye. Typisk vil man i den forbindelse også efterisolere eller udskifte eksisterende isolering, det vil samtidigt mindske ejendommens varmetab.

Udskiftning af hele tagværket kan være nødvendigt hvis der er svagheder i tagkonstruktionen og/eller hvis foreningen ønsker at udnytte tagetagen til boliger, fællesrum eller andet som I kan gå og drømme om.

 

Et slidt tag kan medføre energitab og i nogle tilfælde kan det betyde vandskader. En renovering af taget mindsker ejendommens varmetab og giver samtidig nye muligheder for udnyttelse af kvadratmeterne. 

Tagsten og skifersten har en meget længere levetid end undertaget og derfor skal det overvejes om tag- eller skifersten skal genbruges. Når man skal have nyt tag anbefales det altid at etablere fast undertag – det er en dyrere løsning, men også en mere holdbar løsning en banevareundertag, der kan blive porøst, skrøbeligt og utæt efter en relativt kort årrække. 

Renovering af facade

Facaden er førstehåndsindtrykket og fortæller meget om bygningens generelle stand. Det er vigtigt at vedligeholde facaden, uanset on den står helt enkel i blankt murværk, eller det er en pudset, rigt ornamenteret facade. En renovering af facaden giver ejendommen et løft der også vil øge ejendommens samlede værdi. 

Kombineres renoveringen med en drifts- og vedligeholdelsesplan, vil det desuden lette foreningens arbejde med at vedligeholde facaden fremover. 

En renovering af facaden er ofte hensigtsmæssig at foretage sammen med renovering af vinduer, da udgiften til stillads er stor. Vedligeholdelsesintervallet for facaden er cirka 10-15 år, alt efter materiale og udformning. 

Renovering af Vinduer

Renovering af vinduer vil resultere i et væsentligt forbedret energiregnskab og en større boligkomfort. Vinduesrenovering kan kombineres med et altanprojekt, hvis det er noget der er stemning for i foreningen. 

Der findes i dag mange gode løsninger for nye vinduer der kan harmonere med historiske bygninger. Man kan også renovere eksisterende vinduer med optoglas eller koblede rammer, og derved bevare bygningens oprindelse udtryk. 

Vinduer som har udtjent deres levetid, er som oftest skyld i komfortmæssige problemer så som fugt, træk og/eller kuldestråling. Derudover har ældre vinduer som regel dårlige støjdæmpende egenskaber, og beboerne kan derfor være generet af larm fra gaden. 

Der er flere muligheder for at få tilskud fra forskellige puljer til udskiftningen eller renovering af vinduer og døre. Det skal derfor undersøges om det er en mulighed inden man går i gang. 

Vedligeholdelsesintervallet for vinduer af træ er cirka fem-syv år. Alu- og plastvinduer er som udgangspunkt vedligeholdelsesfrie – indtil de skal skiftes helt. 

 

Renovering af trappeopgange

Trappeopgange er det hårdest belastede fællesareal i boligejendomme, og slid sætter sine spor med tiden. Samtidigt har trappeopgangene en stor arkitektonisk og kvalitativ betydning; det er det rum der skal byde én velkommen til ejendommen. 

Ved renovering af trappeopgangen er vi særlig opmærksomme på valg af materialer i forhold til slidstyrke og vedligehold, og lægger en ekstra omhu omkring f.eks. farvevalg da de skal kunne holde i flere årtier, uden at falme eller gå af mode.

I ældre boligejendomme ses ofte nogle fine detaljeringer i form af profilerede balustre, håndlister og paneler – og disse er bestemt værd at tage godt vare på og give nyt liv gennem en nænsom renovering.

Se et eksempel på facaderenovering og vinduesudskiftning

Foreningen her skulle have skiftet vinduer mod gaden, og facaden trængte kraftigt til renovering. 

Vi udskiftede vinduer, lavede en total afrensning af den gamle, laksefarvede maling, fik taget os kærligt af murværket – herunder formstøbt og genskabt et par manglende ornament-guirlander, og selvfølgelig malet i en ny og lækker cremefarve

VVS & Ventilation

Vi arbejder med udskiftning og optimering af blandt andet varmeanlæg, brugsvand og faldstammer/afløb. Her hjælper vi med ingeniøreftersyn og kontrol af varmeanlæg og varmecentraler. For at sikre en optimal drift af disse, kræver det et samspil mellem indregulering, styringsteknik, overvågning og kompetent indgriben ved fejl. 

Vi oplærer pedel, vicevært eller anden i korrekt drift og betjening af anlægget, således at der ikke hersker tvivl om håndteringen heraf. Undersøgelser har vist, at man nemt kan spare op til 10% på sin varmeregning og opnå større komfort i hjemmet ved at sørge for løbende kontrol af varmecentralen eller varmeanlægget. 

Når det kommer til hensigtsmæssig ventilation, arbejder vi med optimering af indeklima i boliger og erhverv. Indeklima kan for mange godt være et lidt svævende begreb, der er lidt svært at afgrænse, men som også er vigtigt at huske, når det kommer til komfort i hjemmet. 

Man kan gøre meget selv i form af korrekt udluftning og opvarmning, hvor luften skal cirkulere og der skal bibeholdes en jævn temperatur i hele boligen. Men selvom det kan afhjælpe meget, er det ikke altid tilstrækkeligt. Derfor foretager vi en grundig gennemgang af eksisterende forhold og finder frem til den bedste løsning, både for økonomien og for indeklimaet.

Fugtsikring

Uanset om der skal laves fugtsikring, dræn og kloak eller lokal afledning af regnvand (LAR), så foretager vi en byggeteknisk gennemgang og gransker lovkrav for ejendommen. Vi sørger desuden for byggeregnskab og projektering såvel som løbende statusrapportering. 

Ved anvendelse af LAR er det muligt at koble regnvandsafledningen fra kloaknettet enten helt eller delvist, således at nettet ikke belastes unødigt. Der skelnes mellem forurenet vand til rensning fra den almene husstand og regnvand. Samtidig afværger LAR oversvømmelser, som vi har set stigende problemer med de seneste år. 

Etablering af omfangsdræn er en effektiv måde at komme fugtige kældre til livs på. Ved at vandet ledes væk fra bygningen, i stedet for at stige op i murværket, kan man få et lagt bedre indeklima i kældrene, Det vil også afhjælpe eventuelle problemer med puds- og murværksskader på facade, der typisk skyldes frostsprængninger i den fugtede mur. 

Gårdrenovering

En renovering af gårdrum er en fantastisk måde at højne brugs- og herlighedsværdien på. Mulighederne for at opnå bedre vandhåndtering og bedre lokalt klima i omdannelse af gårdrummet, er nærmest uanede. 

Der er eksempelvis mulighed for at etablere drivhuse, nyttehaver, overdækkede opholdsarealer, legeplads, tørreplads, hønsegård etc. Men vigtigst af alt er der mulighed for at skabe en tiltrængt forskønnelse af gårdrummet, der kan bringe brugeren af gården tættere sammen. 

Hvis I som forening går med et ønske om at forbedre jeres gård og gøre den mere brugbar, anbefaler vi at inddrage beboere og brugere så deres ønsker kan danne baggrund for et nyt grønt fællesskab i gården.

Affaldshåndtering

Omkring 5-10% af gårdrummene i københavnske boligforeninger bruges i dag på skralderum. Forudsat at en boligforening har tilstrækkeligt med plads på fortovs- eller vejarealet udenfor – og det har cirka hver tiende eller omkring 700 foreninger i hovedstadsområdet – kan affaldsområdet inde i gården reduceres, eller forsvinde helt. Et måde at gøre det på, er at flytte affaldscontainerne ud i fortovet.

De øgede sorteringskrav giver problemer for boligejendommens gårdrum og kommunens affaldshåndtering. Imidlertid løser nedgravede affaldsanlæg  potentielt begge disse problemstillinger, fordi affaldet kommer ud af gårdene, og kommunens renovationsfolk ikke længere behøver at rulle containere ind og ud af gårdene, men kan tømme dem markant nemmere med en kran udenfor.

En gennemgang af udenoms-arealerne i boligforeningerne vil vise hvorvidt der er tilstrækkeligt med plads til at etablere affaldscontainere på gadesiden. Er der det, hjælper Plan1 med at tegne projektet og finde en entreprenør til opgaven. 

Samtidig rådgiver vi gennem hele godkendelsesprocessen, der først indbefatter en politisk godkendelse hos Teknik- og Miljøforvaltningen, siden godkendelse fra politiet, dernæst Københavns Kommunes Vejafdeling og til sidst Københavns Kommunes affald- og miljøafdeling. 

Et udpluk af nogle af vores renoveringsprojekter: